Wykaz czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje nastpujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły walnych zgromadzeń spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, organizacji społecznych
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, poświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów